Aventor lever af at skabe merværdi for vore kunder gennem tilpassede løsninger kendetegnet ved hurtigt ROI

Med mere end 450 solgte løsninger til private virksomheder og offentlige instanser, har Aventor opnået en solid position på det danske marked for Service Management løsninger til IT Support, Kundeservice, samt Facility Management.

Handelsbetingelser

 

Følgende generelle handelsbetingelser er gældende med mindre andet er skriftligt aftalt:

 

1. Tilbudets gyldighed
Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato.

 

2. Priser og tillæg
Alle angivne priser er i DKK ekskl. moms, rettelser og transport.

 

3. Betalingsfrist og morarente
Betalingsbetingelser er 10 dage (offentlige kunder har 30 dage) dage netto kontant fra fakturadato med mindre andet fremgår af tilbuddet. Ved forsinket betaling debiteres rente, som udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato. For at undgå renteberegning skal betaling være Aventor A/S (i det følgende benævnt; "Aventor") i hænde senest på forfaldsdatoen. Ved fremsendelse af rykker debiteres 100.- kr. ekskl. moms i gebyr pr. rykker.

 

4. Tavshedspligt
Parterne har gensidig tavshedspligt med hensyn til erhvervshemmeligheder eller andre ikke offentligt tilgængelige informationer om den anden part, som erfares i forbindelse med samarbejdet.

 

5. Reference
Med mindre kunden gør indsigelser har Aventor ret til at benytte kunden som reference. Aventor har ret til at få påført teksten "Udviklet af Aventor A/S" på CD-ROM og i selve edb-systemet.

 

6. Samarbejdspartnere
Aventor har ret til at anvende samarbejdspartnere i forbindelse med løsning af opgaven hos kunden. Aventor eventuelle samarbejdspartnere er underlagt samme tavshedspligt som Aventor selv.

 

7. Opsigelse
Opsigelse af samarbejdet kan kun ske under følgende forhold:
• Aventor er væsentlig forsinket med levering i forhold til den aftalte tidsplan. I tilfælde af fejl ved det leverede, har Aventor ret til at afhjælpe disse fejl. Kun såfremt disse fejl er væsentlige og ikke er afhjulpet inden for rimelig tid, kan kunden skriftligt opsige samarbejdet.
• Kunden stiller ikke de fornødne ressourcer, informationer og systemer til rådighed, der er påkrævet for, at Aventor kan imødekomme sine forpligtelser eller ved, at kunden er væsentlig forsinket med sine betalinger.
• Efter første år kan samarbejdet opsiges med tre måneders varsel op til en serviceperiode.
• Serviceaftalen vil hvert år pr. 1. jan. blive prisreguleret følgende lønindekset for den private sektor fra Danmarks statistik.

 

8. Garanti og anden assistance
Aventor yder 1måneds garanti på det færdigudviklede system regnet fra dato for aflevering af systemet. Garantien dækker funktionelle fejl ved systemet såfremt disse fejl skyldes Aventor og er afvigelser i forhold til aftale. Afhjælpning af evt. fejl sker inden for rimelig tid ved aflevering af ny master-udgave til kunden. Assistance fra Aventor, der ikke kan henføres til garantien, sker efter regning. Dog kan Aventor tilbyde en Service- og Vedligeholdelsesaftale, der omfatter udvidet service og support til kunden. Denne Service- og Vedligeholdelsesaftale aftale indgås særskilt.

 

9. Erstatningsansvar
Med mindre det skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, påtager Aventor sig ikke ansvar for skader, der grunder sig på følger af samarbejdet. Aventor kan dog under ingen omstændigheder drages til ansvar for driftstab, mistet avance og andre indirekte tab, kunden eller tredjemand måtte lide på grund af fejl fra Aventors side. Ethvert krav, der trods ovenstående måtte blive rejst mod Aventor, kan ikke modregnes i Aventors tilgodehavende.

 

10. Rettigheder
Kunden har brugsretten til AD HOC IT til det antal brugere, der er købt licenser til. Alle øvrige rettigheder indehaves af Aventor.

 

11. Tvister
Opstår der uoverensstemmelse mellem kunden og Aventor i forbindelse med samarbejdet, og enighed ikke kan opnås ved forhandling, afgøres en eventuel tvist endeligt efter dansk materiel ret ved Sø- og Handelsretten i København.

 

12. Ændringer af generelle handelsbetingelser:
Aventor forbeholder sig retten til, til en hver tid at ændre de generelle handelsbetingelser med 2 mdr. varsel. På Aventors hjemmeside www.aventor.dk står de til en hver tid gældende handelsbetingelser.

 

 

Hvis du ønsker at tegne en serviceaftale eller har nogle spørgsmål, så kontakt Aventor på telefon: +45 7015 7500 eller anvend kontaktformen her.


 

AD HOC IT | AD HOC FM | AD HOC Customize